Zakładowy program Profilaktyki
 mobbingu, dyskryminacji i przemocy w miejscu pracy.

Cele programu:
Realizacja obowiązku prawnego przeciwdziałania mobbingowi zgodnie z Art. 94 Kodeksu Pracy.

Wprowadzenie:
W otaczającym nas świecie obserwuje się coraz większą rywalizację między ludźmi, która niejednokrotnie przybiera patologiczna formę. Zjawisko to występuje zarówno w dużych przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych, jak i mniejszych firmach oraz instytucjach publicznych. Mamy z nimi do czynienia na różnych szczeblach zawodowych, gdzie walka o lepsze stanowiska, a tym samym lepsze wynagrodzenie prowadzi do niezdrowej konkurencji, niszczenia psychicznego jednej osoby przez drugą. Jest to klasyczny mobbing.
Ten psychiczny terror odbywa się stopniowo i powoduje po stronie osoby dotkniętej mobbingiem pogorszenie samopoczucia, objawy związane ze stresem, aż do wystąpienia stanów depresyjnych.
Ujemny wpływ mobbingu na życie gospodarcze i społeczne zauważył już ustawodawca, umieszczając w znowelizowanym Kodeksie Pracy przepisy mające mu zapobiegać. Nałożono na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku, ze wszelkimi tego konsekwencjami prawnymi, głównie odszkodowawczymi. Konsekwencją tego nakazu jest możliwość pozwania pracodawcy niezależnie od tego czy to on bezpośrednio prześladował pracowników, czy byli to inni współpracownicy (Kodeks Pracy art.94z3§1).
 Instytut Psychosomatyczny, który od 1990 roku prowadzi badania nad stanem zdrowia psychicznego ludzi i ma duży dorobek kliniczny, naukowy oraz wydawniczy w dziedzinie stresu związanego z pracą, otworzył przy Instytucie Centrum Dydaktyczne specjalizujące się w problematyce mobbingu. Z racji kontaktów międzynarodowych Instytut Psychosomatyczny jest jedna z nielicznych placówek w Polsce posiadających doświadczenie w zakresie kompleksowego przeciwdziałania mobbingowi obejmującego aspekty medyczne, psychologiczne i prawne.
 
Zadania organizacyjne:
a/ Działania profilaktyczne
    Działania informacyjne
- Spotkania informacyjne z kadrą kierowniczą
- Spotkanie informacyjne  z przedstawicielami związków zawodowych (radą pracowniczą)
- Udział przedstawicieli zakładu w szkoleniach organizowanych przez Centrum   Dydaktyczne IPS 
- Materiały informacyjne dla pracowników
- Możliwość uzyskania w portalu internetowym pełnej informacji dotyczącej regulacji prawnych oraz miejsc w których można uzyskać kompetentną pomoc
- Możliwość udziału w grupach samopomocowych oraz udziału w forum dyskusyjnym
Ułatwienia w zgłaszaniu zagrożenia mobbingiem
(możliwość zgłoszenia anonimowego zagrożenia mobbingiem w określonym dziale)
Kwartalna analiza sytuacji zakładu  w zakresie zagrożenia mobbingiem
(Procedura spotkań, sposób raportowania, zalecenia wdrożeniowe, wnioski dla kwartalnej  oceny kadry kierowniczej)
Udział konsultantów IPS w organizacji działań profilaktycznych
Udział działu pracowniczego oraz społecznych inspektorów pracy w profilaktyce mobbingu (np. określenie stanowisk i działów o podwyższonym zagrożeniu, ustalenie procedur postępowania w sytuacjach o podwyższonym zagrożeniu)
Nacisk społeczny: wolna trybuna, społeczny ranking firm zagrożonych mobingiem
 
b/ Postępowanie w sytuacji ujawnienia pojedynczego przypadku
  - Procedura zgłaszania przypadku/ rozmowy z pokrzywdzonym
    (możliwość zgłoszenia przypadku mobbingu z pominięciem drogi służbowej)
 
c/ Postępowanie w przypadku ujawnienia grupy przypadków w określonym dziale instytucji.
   (Procedura powołania zespołu dla analizy sytuacji i koordynacji dalszych działań)
 
d/ Postępowanie wyjaśniające i pojednawcze na terenie zakładu pracy
(Procedura, rola konsultanta IPS)
 
e/ Postępowanie z ofiarą mobbingu
(Ocena sytuacji psychologicznej , sposób prowadzenia rozmowy , mediacja)
 
f/ Postępowanie  arbitrażowe
(Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym IPS, uprawnienia stron, koszty postępowania, korzyści związane postępowaniem arbitrażowym)
 
g/ Postępowanie sądowe
(Procedura, materiał dowodowy, koszty bezpośrednie i pośrednie postępowania, zakres wsparcia merytorycznego dla zakładów w ramach usług konsultacyjnych IPS)
 
h/ Postępowanie odszkodowawcze
(Procedura, metody oceny kosztów bezpośrednich  i pośrednich postępowania, zakres wsparcia merytorycznego dla zakładów w ramach usług konsultacyjnych IPS)
Działalność Centrum Dydaktycznego specjalizującego się w problematyce mobbingu ma dwojakie zadanie:
Centrum ma zapobiegać zjawisku mobbingu. W tym celu Instytut przygotował program szkoleń skierowanych do instytucji, firm, organizacji związkowych i społecznych.
Szkolenia odbywają się w cyklu spotkań 2-dniowych. Wykłady prowadzone są przez specjalistów z zakresu prawa, psychologii i socjologii.
Celem szkolenia jest przygotowanie osób  reprezentujących pracodawców i pracowników do wdrażania programów przeciwdziałania mobbingowi. Instytut będzie służył pomocą przy ich wdrażaniu.
Drugim zadaniem Centrum Dydaktycznego IPS jest niesienie pomocy osobom, które zostały dotknięte już przez mobbing i wymagają wsparcia terapeutycznego lub prawnego.
 
Centrum Dydaktyczne IPS organizuje spotkania edukacyjno – terapeutyczne w systemie indywidualnym oraz dla rodzin osób pokrzywdzonych, gdyż problem mobbingu dotyka w konsekwencji również osób najbliższych.
 
Uzupełnieniem naszej oferty jest organizacja pomocy prawnej. Działalność ta oparta jest na dwóch filarach:
Pomoc przez wskazanie kancelarii prawnej, która fachowo świadczy usługi doradcze dla osób i firm dotkniętych mobbingiem.
Zainteresowany Centrum Dydaktyczne IPS oferuje również przeprowadzenie anonimowego badania w celu zdiagnozowania potencjalnego nasilenia zjawiska mobbingu w Państwa instytucji.
 
Wszelkie pytania i zgłoszenia prosimy wysyłać na adres Centrum Dydaktycznego IPS.

Adres:
ul. Poleczki 49
02-822 Warszawa
tel. 022/33-27-555
     022/33-27-522

e-mail: mobbing@ips.pl

 
Reklama | Kontakt | Instytut Psychosomatyczny ©